STOP THE LOSS
脫髮
減弱頭髮生長 延長休眠階段 最終導致頭髮的生長完全停止
超  過  百  分  之  五  十  的  男  性  患  有  遺  傳  性  脫  髮  。  其  頭  髮  囊  受  到  累  積  在  頭  皮  上  的  雙  氫  睪  酮  (  α  二  氫  睪  酮  ,  種睪酮激素的生物活性代謝物)的攻擊。
Menu
STOP THE LOSS
脫髮
減弱頭髮生長 延長休眠階段 最終導致頭髮的生長 完全停止
超  過  百  分  之  五  十  的  男  性  患  有  傳  性  脫  髮  。  其  頭  髮  毛  囊  受  到  積  在  頭  皮  上  的  雙  氫  睪  酮  (  α  氫  睪  酮  ,  一  種  睪  酮  激  素  的  生  活性代謝物)的攻擊。
Menu